قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

اجرای قفسه بندی انبار با استفاده از محصول گالوانیزه

اجرای قفسه بندی انبار با استفاده از محصول گالوانیزه

Super 4/5/6

جهت قفسه بندی پالت راک در شهر رم ایتالیا

این قفسه بندی در انباری به مساحت 6000 متر مربع

به ارتفاع 9 متر و ظرفیت 7300 پالت اجرا گردیده است.

 قفسه بندی پالت راک
 قفسه بندی پالت راک
قفسه بندی انبار
قفسه بندی انبا
گالوانیزه


All News