قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

مزنین

مزنین یکی دیگر از انواع نیم طبقه قفسه بندی است که باعث افزایش سطح انبار می شود کلیه اقلام پیچ مهرهای می باشد وبه سهولت نصب جابجا می شود وبهترین سیستم برای سالن های تولیدی است که  می خواهند از فضای غیر مفید سالن در ارتفاع استفاده کنند