قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

قفسه بندی طبقاتی

قفسه بندی طبقاتی یکی انواع قفسه است که بروی سیستم های پانل راک ومشبک قابل اجراست که نسبت به ارتفاع انبار میشود تا حدکثر ۵ طبقه تعبیه کرد وپلکان های جداگانه در هر طبقه استفاده نمود