قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

پانل راک

اگر درانبار خود اکثر بارهای خود دستی چیده می شود ویا وزن قطعات بیشنر از 250 کیلو میباشد ودر انبار فضای کمی برای راهرو بندی داریدمی توانید از پانل راک استفاده کنید چون 1000کیلو گرم درمتر مر بع تحمل بار دارد وفضای کمی اشغال می کند هر کفی برای شما حداکثرتاطول 270جا میدهد برای اجناس حجیم واحتیاج به پالت ندارد مناسب برای انبار ملزومات وقطعات یدکی ،اجرای طبقاتی ،قابلیت طراحی راهرو اصلی وفرعی